درباره مرکز

مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق کرمان با هدف تقویت بخش خصوصی و کمک به فرایند توسعه اقتصادی استان در اسفند ماه ۱۳۹۰ با تصمیم هیات رییسه محترم دور هفتم پایه گذاری شده و از سال ۱۳۹۱ به طور رسمی کار خود را آغاز نموده است. این مرکز همواره سعی کرده در راستای دست یابی به چشم انداز اتاق یعنی "ایفای نقش موثر در راهبری اقتصادی استان" سهم خود را ادا کند و در این راه استراتژی بهبود محیط کسب و کار و تقویت فرهنگ نوآوری، کار آفرینی و رقابت پذیری را در اولویت اقدامات خود قرار داده است.

توسعه دیجیتال