اولویت های پژوهشی

شناسایی پتانسیل ها و فرصت ها برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی

در این بخش با هدف هدایت موثر سرمایه گذاری در جهت نیل به حداکثر رشد اقتصادی، شناسایی پتانسیل ها و فرصت ها در حوزه های صنعت، انرژی، فناوری اطلاعات، گردشگری و صنایع دستی، اقتصاد سلامت و حمل و نقل در دست اقدام است. به طوری که در هر حوزه با بررسی وضع موجود و مطلوب نهایتا از طریق تحلیل فاصله وضع موجود یعنی نقص ها، محدودیتها، فرصت ها و پتانسیل ها با وضع مطلوب، نقشه راه کاهش این فاصله تهیه و فرصت ها و پروژه های کلان سرمایه گذاری احصاء خواهد شد.

 

شناسایی پتانسیل های سرمایه گذاری در حوزه خدمات فنی و مهندسی استان

شناسایی پتانسیل های سرمایه گذاری در حوزه صنعت استان

شناسایی پتانسیل های سرمایه گذاری در حوزه گردشگری استان

شناسایی پتانسیل های سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات استان

شناسایی پتانسیل های سرمایه گذاری در حوزه اقتصاد سلامت استان

شناسایی پتانسیل های سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل استان