درباره ما

ماموریت

ایفای نقش موثر در رشد و توسعه اقتصادی استان از طریق بهبود محیط کسب و کار و تقویت فرهنگ نوآوری، کارآفرینی و رقابت پذیری

چشم انداز

بازوی فکری اتاق بازرگانی برای ایفای نقش موثر در راهبری اقتصادی استان کرمان

اهداف کلان

۱- ایجاد بستر مناسب برای هدایت و تقویت تشکل های فکری و اقتصادی و بهره برداری موثر از ظرفیت های مراکز علمی و پژوهشی
۲- ریشه یابی عدم توسعه کسب و کارهای استان و دستیابی به یک مدل کارآمد از طریق پژوهش های عملیاتی
۳- ارتقا و به روزآوری سطح آگاهی و دانش متولیان حوزه کسب و کار بخش خصوصی
۴- تسهیل دسترسی به آمار و اطلاعات صحیح، مورد نیاز حوزه کسب و کار بخش خصوصی

مدیریت

دکتر محمدجواد رستمی


رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی
عضو هیات علمی دانشگاه شهیدباهنر استان کرمان
عضو هیئت مدیره انجمن شرکت هاي دانش بنیان استان کرمان
فناور برتر استان کرمان در سال 1398
عضو شوراي پژوهشی استان کرمان (دانشگاه جامع)
عضو شوراي فناوري مرکز رشد افضلی پور
دانلود رزومه

ساختار سازمانی

نمودار سازمانی مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق بازرگانی استان کرمان

گزارش عملکرد

مهمترین اقدامات مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق بازرگانی استان کرمان طی سال های 95 الی 98