درباره ما

ماموریت

ایفای نقش موثر در رشد و توسعه اقتصادی استان از طریق بهبود محیط کسب و کار و تقویت فرهنگ نوآوری، کارآفرینی و رقابت پذیری

چشم انداز

دستیابی بخش خصوصی با نمایندگی اتاق به رهبری اقتصادی استان کرمان

اهداف کلان

۱- ایجاد بستر مناسب برای هدایت و تقویت تشکل های فکری و اقتصادی و بهره برداری موثر از ظرفیت های مراکز علمی و پژوهشی
۲- ریشه یابی عدم توسعه کسب و کارهای استان و دستیابی به یک مدل کارآمد از طریق پژوهش های عملیاتی
۳- ارتقا و به روزآوری سطح آگاهی و دانش متولیان حوزه کسب و کار بخش خصوصی
۴- تسهیل دسترسی به آمار و اطلاعات صحیح، مورد نیاز حوزه کسب و کار بخش خصوصی

مدیریت

دکتر مسعود رشیدی نژاد


رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی
استاد تمام پایه ۲۷ دانشگاه شهید باهنر کرمان زمینه تخصصی برق و مدیریت انرژی
فوق دکتری در مدیریت و برنامه ریزی انرژی از دانشگاه لندن ۱۳۸۱
دکتری تجدید ساختار صنعت برق و بازار برق از دانشگاه لندن ۱۳۷۹
دانلود رزومه

ساختار سازمانی

گزارش عملکرد

سال ۹۶
سال ۹۷